wtorek, 12 kwietnia 2011

"Boczne drogi Chorzowa" - konkurs fotograficzny


Weź udział 
w konkursie 
i pokaż swój prywatny Chorzów!

 1. Idź na spacer z aparatem
 2. Zrób od 1 do 3 zdjęć
 3. Prześlij je w formacie .jpg na adres f19@biblioteka.chorzow.pl do 20 maja 2011 r.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane na wystawach, organizowanych od czerwca do sierpnia w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Regulamin:

Regulamin
Konkursu fotograficznego pt. „Boczne drogi Chorzowa"

Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie
 2. Celem konkursu jest
 • przełamanie stereotypowego obrazu Chorzowa
 • zachęcenie mieszkańców do nowego spojrzenia na swoje miasto
 • odkrycie i pokazanie miejsc ciekawych i magicznych, choć nie zawsze pięknych

Warunki uczestnictwa
 1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Chorzowa amatorsko zajmujących się fotografią.
 2. Nadesłanie pracy konkursowej przez uczestnika jest jednoznaczne z potwierdzeniem woli uczestnictwa w konkursie.
 3. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora. Organizator zobowiązuje się do nie przekazywania danych osobowych uczestnika żadnym podmiotom trzecim.
 4. W ramach przystąpienia do konkursu uczestnik oświadcza, że:
 • posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do pracy konkursowej;
 • zgłoszona do konkursu praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów;
 • posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono na pracy konkursowej i jest uprawniony do wykorzystywania tego wizerunku, opublikowania go i publicznej prezentacji;
 • udziela organizatorowi i partnerom konkursu bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z pracy konkursowej w celu jej publikacji w formie wystaw, na stronie internetowej oraz materiałach promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z zastrzeżeniem podania nazwiska autora przy publikacji jego prac.
 1. W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez uczestnika, uczestnik zobowiązany jest, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, do pokrycia wszelkich szkód oraz roszczeń odszkodowawczych.

Prace konkursowe
 1. Każdy z uczestników konkursu może nadesłać maksymalnie 3 fotografie.
 2. Prace w formacie JPG o wymiarach min 1200x1600 pikseli i w plikach nie przekraczających 500 KB, należy nadsyłać drogą elektroniczną w formie załączników na adres f19@biblioteka.chorzow.pl, w tytule e-maila wpisując „Konkurs fotograficzny”
 3. W treści e-maila należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres i wiek autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu, miejsce dokonania zdjęcia, oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Przesłane pliki nie będą zwracane.

Terminarz
 1. Termin nadsyłania prac mija 20 maja 2011 r. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

Jury i wyniki
 1. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora.
 2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: do lat 14 oraz od 14 lat.
 3. Organizator przewiduje nagrody książkowe za pierwsze miejsca w dwóch kategoriach wiekowych.
 4. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej Organizatora www.biblioteka.chorzow.pl oraz na blogu www.l-przestrzen.blogspot.com
 5. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 2 czerwca 2011 r., o godz. 17.30 . Zwycięzcy konkursu, ewentualnie wyróżnieni, zostaną powiadomieni przez organizatora drogą e-mailową o terminie i sposobie odebrania nagrody, oraz otwarcia wystawy prac pokonkursowych.
 6. Nagrodzone prace będą opublikowane na blogu filii nr 19: l-przestrzen.blogspot.com oraz zaprezentowane na wystawach pokonkursowych, organizowanych od czerwca do sierpnia w filach MBP

Postanowienia końcowe
 1. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz