piątek, 30 marca 2012

Konkurs Fotograficzny!Zapraszamy do udziału 
w II Edycji 
naszego
Chorzowskiego
Konkursu Fotograficznego!


W tym roku fotografujemy pod hasłem:

"Zoom na Chorzów"
czyli miasto w zbliżeniu

Zachęcamy do skrócenia dystansu i skupienia się na detalu. Przybliżenia i powiększenia tego, co niewidoczne na co dzień. 

... bo diabeł tkwi w szczególe!


Na prace konkursowe w formacie .jpg czekamy do 20 maja pod adresem: f19@biblioteka.chorzow.pl

Najciekawsze zdjęcia nagrodzimy i zaprezentujemy  na pokonkursowych wystawach m.in. w Skansenie podczas obchodów Dni Chorzowa.

Regulamin:


Regulamin
Konkursu fotograficznego pt. „Zoom na Chorzów"

Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie
 2. Celem konkursu jest
 • przełamanie stereotypowego obrazu Chorzowa
 • zachęcenie mieszkańców do nowego spojrzenia na swoje miasto
 • promocja miasta

Warunki uczestnictwa
 1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Chorzowa amatorsko zajmujących się fotografią.
 2. Nadesłanie pracy konkursowej przez uczestnika jest jednoznaczne z potwierdzeniem woli uczestnictwa w konkursie.
 3. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora. Organizator zobowiązuje się do nie przekazywania danych osobowych uczestnika żadnym podmiotom trzecim.
 4. W ramach przystąpienia do konkursu uczestnik oświadcza, że:
 • posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do pracy konkursowej;
 • zgłoszona do konkursu praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów;
 • posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono na pracy konkursowej i jest uprawniony do wykorzystywania tego wizerunku, opublikowania go i publicznej prezentacji;
 • udziela organizatorowi i partnerom konkursu bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z pracy konkursowej w celu jej publikacji w formie wystaw, na stronie internetowej oraz materiałach promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z zastrzeżeniem podania nazwiska autora przy publikacji jego prac.
 1. W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez uczestnika, uczestnik zobowiązany jest, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, do pokrycia wszelkich szkód oraz roszczeń odszkodowawczych.

Prace konkursowe
 1. Każdy z uczestników konkursu może nadesłać maksymalnie 5 fotografii.
 2. Prace w formacie JPG o wymiarach min 1200x1600 pikseli i w plikach nie przekraczających 500 KB, należy nadsyłać drogą elektroniczną w formie załączników na adres f19@biblioteka.chorzow.pl, w tytule e-maila wpisując „Konkurs fotograficzny”
 3. W treści e-maila należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres i wiek autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu, miejsce dokonania zdjęcia, oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Przesłane pliki nie będą zwracane.

Terminarz
 1. Termin nadsyłania prac mija 20 maja 2012 r. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

Jury i wyniki
 1. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora.
 2. Organizator przewiduje nagrody książkowe za pierwsze 3 miejsca.
 3. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej Organizatora www.biblioteka.chorzow.pl oraz na blogu www.l-przestrzen.blogspot.com
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 czerwca 2012 r. Zwycięzcy konkursu, ewentualnie wyróżnieni, zostaną powiadomieni przez organizatora drogą e-mailową o terminie i sposobie odebrania nagrody, oraz otwarcia wystawy prac pokonkursowych.
 5. Nagrodzone prace będą opublikowane na blogu filii nr 19: l-przestrzen.blogspot.com oraz zaprezentowane na wystawach pokonkursowych, organizowanych od czerwca do sierpnia w filach MBP

Postanowienia końcowe
 1. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

środa, 21 marca 2012

Spotkanie autorskie

Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie
zaprasza na spotkanie autorskie
z MIECZYSŁAWEM BIEŃKIEM
górnikiem-podróżnikiem
mieszkańcem Giszowca
hajerem


Spotkanie odbędzie się w piątek 
13 kwietnia o godz. 16.30 
w Filii nr 19 - ul. Kilińskiego 2, Chorzów


Wstęp wolny! Zapraszamy!!!


Nie czytałeś książek, a chcesz się dowiedzieć więcej?
Dodatkowe informacje na ich temat znajdziesz poniżej:
Hajer jedzie do Dalajlamy
Z hajerem na kraj Indii